XXII FINAA? WIELKIEJ ORKIESTRY AsWIA�TECZNEJ POMOCY

DRODZY WOLONTARIUSZE !

Za kilka miesiA�cy kolejna zbiA?rkaA� na rzecz Wielkiej Orkiestry AswiA�tecznej Pomocy, ktA?rej szczytny cel wzbudza podziw milionA?w ludzi na caA�ym A�wiecie.

W O L O N T A R I U S Z E, wA�A�czcie siA� do tej akcji, ktA?rej celem jest niesienie pomocy chorym dzieciomA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� i seniorom. Pomocy, bA�dA�cejA� w wielu przypadkach darem A?ycia, na ktA?ry z ogromnA� nadziejA� czekajA� chorzy.

22A�FINAA? ODBA?DZIE SIA?

12 STYCZNIA 2014 r.

Miejski Dom Kultury w Turku przyjmuje zapisy osA?b chcA�cych wziA�A� udziaA�A�A�w kweA�cie ulicznejA� i naleA?eA� do naszego Sztabu.

Prosimy przynieA�A� swoje zdjA�cie z doA�A�czonA� do niego kartkA� z imieniemA�i nazwiskiem, dokA�adnym adresem, numerem legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego i numerem telefonu.

Osoby niepeA�noletnie muszA� byA� pod opiekA� osA?b starszych.

C z e k a m yA� A�n aA� A�W a s A�d o A�18 A�l i s t o p a d a

ILOAsA�A� ANKIETA� OGRANICZONA !

A�

Z A P R A S Z A M Y

A�wszystkie osoby chcA�ce wA�A�czyA� siA� do pomocy przy organizacji 22. FINAA?U, sponsorA?w, dobroczyA�cA?wA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� i darczyA�cA?w, zespoA�y i solistA?w, chcA�cych wziA�A� udziaA� w koncercie finaA�owym, ktA?ry odbA�dzie siA� w Rynku prosimy o zgA�oszenie siA� do nas pod adres:

MIEJSKI DOM KULTURY

ul.A� T. KOAsCIUSZKI 13,

TEL. (63) 280 00 20

zp8497586rq
21 października , 2013

Comments are closed.