XXI FINAA?. TURKOWIANIE DLA W.O.As.P

Turek zagraA� z OrkiestrA� Jurka Owsiaka juA? po raz dwudziesty. Tym razem dla ratowania A?ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorA?w.

Orkiestrowe granie rozpoczA�liA�my w piA�tek 11 stycznia. W tym dniu odbyA� siA� koncert Rockowe Serca dla WOAsP. ZagraA�y zespoA�y: CYGAA?SKI WIATR, THE IDIOTS, P.O.Z.Y.T.O.N , MILE STONE. Koncert zasiliA� WOAsP kwotA� 599 zA�. A�PizzA� dla zespoA�A?w ufundowaA�y Pizzeria IMPRESSO i POD PAPUGAMI, ochronA� zapewniA�a Agencja TEMIDA. GadA?ety do licytacji ufundowali Monika A?echtaA�ska a�� Fitness Planet, Magda Grabowska a�� A?yskawa, Anna Stolarek a�� Galeria PoszukiwaA� Sztuki Wizualnej, nagA�oA�nienie zapewniA�a firma SOUNDTUR a�� Bogdan Poszwa, dA?wiA�k realizowaA� Jerzy Gomoliszewski.

A�

W niedzielA� 13 stycznia siedemdziesiA�ciu wolontariuszy z Turku, KawA�czyna i SA�odkowa zarejestrowanych w naszym Sztabie ruszyA�o juA? z samego rana na ulice miasta. ZbiA?rka trwaA�a do godzin wieczornych. Po bardzo skrupulatnym przeliczaniu wszystkich puszek przyniesionych przez wolontariuszy uzyskaliA�my kwotA� 30.049,48 zA�.

W godzinach popoA�udniowych rozpoczA�A� siA� koncert finaA�owy . Dla publicznoA�ci zagraA� zespA?A� RAY i zaA�piewaA�y solistki Studia Piosenki MDK Karolina i Nikola Augustyniak. A�

A�

Koncert byA� wstA�pem do licytacji gadA?etA?w przysA�anych przez FundacjA� W.O.As.P i tych ofiarowanych przezA� naszych mieszkaA�cA?w. ZabrakA�o turkowskich biznesmenA?w ale nie zawiedli wA�odarze miasta i powiatu ZdzisA�aw Czapla Burmistrz Miasta, Marek PaA�czyk PrzewodniczA�cy Rady Miejskiej i Zbigniew Bartosik Starosta Turecki.

A�

Mimo nieobecnoA�ci przedstawicieli A�wiata biznesu obecna na koncercie publicznoA�A� chA�tnie uczestniczyA�aA� w licytacji. MiA�ym akcentem byA�o przekazanie wylicytowanych tortA?w na degustacjA� dla publicznoA�ci. Tort ufundowany przez ZdzisA�awa JesioA�owskiego z Cukierni Bezik zostaA� kupiony przez StarostA� Tureckiego Zbigniewa Bartosika. Drugi tort przekazany przez WiesA�awa SzefliA�skiegoA� wylicytowaA�A� Burmistrza ZdzisA�aw Czapla, ktA?ry staA� siA� teA? szczA�A�liwym posiadaczem albumu pt. a�zSenat II Rzeczypospoliteja�? z podpisami wszystkichA� MarszaA�kA?w Senatu przekazany przez Senatora Ireneusza Niewiarowskiego.

A�

Najbardziej aktywne podczas licytacji byA�y dzieci i przedstawiciele grona pedagogicznego SzkoA�y Podstawowej nr 4 z PaniA� dyrektor MariA� KukulskA�. DuA?a iloA�A� gadA?etA?w sprawiA�a, A?e A�licytacja trwaA�a dA�ugo ale prawie wszystkie zostaA�y zlicytowane. Otrzymana tego wieczoru kwota ze zlicytowanych przedmiotA?w to 6031 zA�otych. DziA�kujemy turkowianom za tak aktywny udziaA� w licytacji.

A�

AtrakcjA� byA� sA�odki bufet, do ktA?rego zapraszaA�y panie z KoA�a Polskiego ZwiA�zku EmerytA?w i RencistA?w. MoA?na tam byA�o kupiA� domowe ciasto przekazane przez: Gimnazjum nr 1, SzkoA�A� PodstawowA� nr 1, 4, 5, Specjalny OA�rodek Szkolno a�� Wychowawczy, Asrodowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii ZajA�ciowej przy a�zSintura�? Sp. z o. o., paniA� MariA� Unton.SA�odki bufet zarobiA� dla WOAsP 279 zA�.

A�

Do turkowskiego Sztabu wpA�ynA�A�y pieniA�dze od: Gminy Przykona – 2122 zA�, Przedszkola SamorzA�dowego nr 5 – A�181 zA�, SzkoA�y Podstawowej nr 5A� – A�600 zA�, NSZZ GA?rnikA?w KWB a�zAdamA?wa�? -A�A� 200 zA�.

A�

A�A�OA�rodek Sportu i Rekreacji i MiA�dzyszkolny OA�rodek Sportowy przekazali 2400A�zA� uzyskane z I Turnieju PiA�ki NoA?nej na hali. Ponadto A�OSiR przekazaA� kwotA� 241 zA�, ktA?rA� zebraA� do puszki.A�

A�

A�Pracownicy z SUN GARDEN przynieA�li do A�Sztabu gA?rA� grosza, ktA?rA� zbieraliA�od 20 FinaA�u WOAsP. ByA�a to kwota 256 zA� 94 gr.

A�

Do FinaA�u aktywnie wA�A�czyA�y siA� Ochotnicza StraA? PoA?arna i Fundacja ZA�ota Godzina, ktA?re na caA�y dzieA� oddaA�y swoje samochody do dyspozycji Sztabu.

A�

Na wszystkich wolontariuszy i goA�ci odwiedzajA�cych nasz Sztab czekaA�a gorA�ca herbata i kawa ufundowana przez CzesA�awa Dopieralskiego (Firma Domal), oraz wyjA�tkowe pA�czki z serduszkiem przekazane przez Marka KozA�owskiego (Piekarnia Muchlin) i pyszne kanapki przygotowane przez RestauracjA� a�zPiwnicznaa�? Dawida Rosiaka.

A�

A�A�A�A�A�A�A�A� Mimo ogromnej pracowitoA�ci ekipy liczA�cej pieniA�dze wielkie liczenie zakoA�czyliA�my po godzinie dwudziestej trzeciej. Pod eskortA� Policji zebrana w tym dniu kwota 44A�158,63 zA�otych zostaA�a przewieziona do Banku Zachodniego WBK S.A.

A�

A�Serdecznie dziA�kujemy wszystkim sponsorom i partnerom, ktA?rzy od wielu lat wspierajA� nasze wysiA�ki organizacyjne, darczyA�com i turkowianom za A�udziaA� w 21 Finale Wielkiej Orkiestry AswiA�tecznej Pomocy.

zp8497586rq
15 stycznia , 2013

Comments are closed.