W.O.As.P. – informacja

Szanowni PaA�stwo,

informujemy, A?e podobnie jak w latach ubiegA�ych rA?wnieA? w rokun 2013 Miejski Dom Kultury jestA�organizatorem

XXI FINAA?U WIELKIEJ ORKIESTRY AsWIA�TECZNEJ POMOCY

Celem zbiA?rki publicznej w tym dniu jest zbieranie A�rodkA?w pieniA�A?nych dla

” RATOWANIA A�YCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORA�W „

Uprzejmie prosimy o przychylnoA�A� oraz pomoc w realizacji tego przedsiA�wziA�cia i rozpropagowanie idei W.O.As.P.

w PaA�stwa A�rodowisku.

Sztab XXI FinaA�u mieA�ci siA� w Miejskim Domu Kultury, ul. T. KoA�ciuszki 13. W dniu 13 stycznia czynny bA�dzie od godz. 10.00.

WpA�aty moA?na dokonaA� w Sztabie lub bezpoA�rednio na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry AswiA�tecznej Pomocy

BANKA� PEKAO S.A. VIII/O W-WA

Nr. 58 1240 1112 1111 0010 4770 8382

MoA?na rA?wnieA? ofiarowaA� przedmioty na licytacjA�, ktA?ra odbA�dzie siA� po koncercie w dniu 13 stycznia o godz. 19.00

Serdecznie zapraszam, dziA�kujA�c za A?yczliwoA�A� i okazane serce.

Z wyrazami szacunku

BoA?ena Cesarz

Koordynator Sztabu

XXI FianaA�u W.O.As.P.

w Turku

zp8497586rq
20 grudnia , 2012

Comments are closed.