Wynajem lokalu z przeznaczeniem na kawiarnię

Konkurs na wynajem lokalu rozstrzygnięty.

W dniu 29 stycznia 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność prowadzenia kawiarni.

Na konkurs wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Import-Export Agata Miller, ul. Kolska Szosa 38a, 62-700 Turek.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 12 lutego w siedzibie Domu Kultury.

OGŁOSZENIE

Miejski Dom Kultury w Turku przy ul. T. Kościuszki 13, ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Plac Wojska Polskiego 1 (budynek Muzeum Rzemiosła Tkackiego) – Nr Dz. 486/2, pow. 107,6 m²   przeznaczonego na działalność prowadzenia kawiarni na czas oznaczony do 3 lat.

Wywoławcza stawka najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 14.00 zł/m² netto (słownie: czternaście złotych). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Osoby prawne lub fizyczne zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. PLAC WOJSKA POLSKIEGO 1 NA PROWADZENIE KAWIARNI” w terminie do dnia 29 stycznia 2013 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury (I piętro), ul. T. Kościuszki 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2013 r. o godz. 10.30 w Miejskim Domu Kultury (I piętro), ul. T. Kościuszki 13, 62-700 Turek.

Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

  1. 1.        Imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę firmy.
  2. 2.        Datę sporządzenia oferty.
  3. 3.        Proponowaną cenę za 1 m² netto.
  4. 4.        Aktualny wypis z CEiIDG lub wypis z KRS.

Konkurs jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert.

Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Miejskim Domu Kultury, tel. (63) 280 00 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Osoba do kontaktu: Bożena Cesarz.

Wzór umowy dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego i na stronie Miejskiego Domu Kultury: www.mdk.net.pl

 UMOWA NAJMU

 

zawarta w Turku w dniu …………………………………………..pomiędzy:

Miejskim Domem Kultury, ul. T. Kościuszki 13 , 62-700 Turek, NIP 668-11-86-982, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/92, prowadzonym przez Gminę Miejską Turek, reprezentowanym przez:

Bożenę Cesarz – Dyrektora, zwaną dalej Wynajmującym,

a:

…………………………………………………………………………………………………

wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr ,……………………………………………… prowadzonej przez

……………………………………………,

reprezentowaną przez: …………………………………………,

zwanym dalej „Najemcą’’.

§ 1

1. Przedmiotem najmu jest:

1.1.lokal użytkowy przeznaczony na działalność prowadzenia kawiarni zlokalizowany w budynku Muzeum Rzemiosła Tkackiego przy ul. Plac Wojska Polskiego 1, na działce nr 486/2, o łącznej powierzchni 107,6 m². Pomieszczenie kawiarni posiada powierzchnię 55,0 m², z której wydzielona jest część zaplecza o powierzchni 17,5 m². Częścią integralną kawiarni jest także taras o powierzchni 52,6 m². Kawiarnia posiada niezależne wejście od ul. 3 Maja i jest zlokalizowana na piętrze budynku Muzeum;

1.2. wyposażenie lokalu użytkowego zawiera załącznik do umowy.

2. Lokal, o którym mowa w ust. 1, Najemca będzie wykorzystywał na prowadzenie działalności gastronomicznej – kawiarnia. Możliwa jest sprzedaż napojów alkoholowych do 18%  z wyłączeniem piwa.

3. Wynajmujący wyklucza zainstalowanie w przedmiocie najmu automatów do gier.

4. Najemca oświadcza, że znany jest mu przedmiot najmu oraz, że zapoznał się z jego stanem faktycznym i nie kwestionuje przeznaczenia na prowadzenie działalności określonej w ust. 2 i ust. 3.

5. Najemca zobowiązany jest:

5.1. używać wynajęty lokal z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami prawa,

5.2. używać przedmiot najmu w sposób umożliwiający prowadzenie statutowej działalności Muzeum Rzemiosła Tkackiego,

5.3. utrzymywać lokal w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji, oraz przeprowadzać bieżącą konserwację, w szczególności dbać o estetykę lokalu, utrzymywać w lokalu i jego otoczeniu porządek i czystość oraz odnawiać lokal,

5.4. nie dokonywać bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w jakikolwiek sposób substancję lokalu lub budynku, w którym lokal się znajduje,

5.5. przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej, antywłamaniowej oraz o ochronie środowiska,

6. Najemca przed rozpoczęciem działalności gastronomicznej w lokalu uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i badania, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

7. Odpowiednie dokumenty, o których mowa w ust. 6, Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem rozpoczęcia działalności w lokalu. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

8. Przekazanie przedmiotu najmu określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony umowy.

 

§2

 

Umowa niniejsza została zawarta na okres 3 lat (słownie: trzy), licząc od dnia podpisania umowy najmu. Wynajmujący zobowiązuje się do uruchomienia kawiarni w lokalu w terminie  60 dni od daty podpisania umowy.

§3

1. Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę przed upływem okresu wskazanego w §2 ze skutkiem natychmiastowym i bez jakichkolwiek odszkodowań dla Najemcy, w następujących wypadkach:

1.1. Jeżeli oświadczenie i zapewnienia złożone przez Najemcę, a w szczególności określone w §1 ust. 5, 6 okażą się nieprawdziwe;

1.2. Najemca naruszy istotne postanowienia niniejszej umowy;

1.3. W przypadku zmian w przedmiocie najmu, które będą miały niekorzystny wpływ na działalność Muzeum Rzemiosła Tkackiego.

2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy niniejszą umowę przed upływem okresu wskazanego w §2 z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących wypadku nieterminowego uiszczenia należności wynikających z umowy, w przypadku zadłużenia przekraczającego 1 miesiąc.

 

§4

Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać lokalu, o którym mowa w §1 w całości lub w części osobie trzeciej do odpłatnego lub nieodpłatnego używania.

§5

1. Najemca nie może bez zgody i konsultacji z Wynajmującym dokonać żadnych zmian adaptacyjnych oraz jakichkolwiek zmian wystroju wnętrza w pomieszczeniach objętych niniejszą umową.

2. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu w uzgodnieniu z Wynajmującym w szczególności: okresowych przeglądów sieci wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji p.poż. i antywłamaniowej oraz napraw urządzeń grzewczych i elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczeń el., gniazda, uzupełnienia przepalonego oświetlenia), uzupełnienia oszklenia drzwi i okien, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych.

3. Prace o których mowa w ust. 2 Najemca obowiązany jest wykonywać przy uwzględnieniu faktu, iż wynajmowany lokal stanowi jedność koncepcyjną z Muzeum..

4. Najemca po imprezach przez siebie zorganizowanych, bezzwłocznie nie później niż w dniu następnym, na własny koszt sprząta plac wokół budynku oraz parking.

§6

1. Najemca zobowiązuje się, że funkcjonowanie kawiarni nie zakłóci statutowej działalności Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, które czynne jest dla zwiedzających:  poniedziałek  w godz. od 7.30 do 15.30,  wtorek – piątek w godz. od 7.30.00 do 19.00 , sobota,  niedziela od 10.00 do 14.00.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość ewentualnych zmian godzin otwarcia Muzeum.

2. Najemca zobowiązany jest do prawidłowego korzystania z podjazdów do budynku i windy w trakcie zaopatrzenia kawiarni.

 

 

§7

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie najmu i w takim przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego wynajmowanych pomieszczeń nie później niż do 7 dni.

§8

Najemca uiszczać będzie czynsz miesięczny za zajmowany lokal użytkowy od dnia podpisania umowy w wysokości:

_____________________________________________________________________ złotych brutto

(słownie: ____________________________________________________________złotych brutto

§9

1. W związku z wynajęciem przedmiotu najmu określonego w §1 Umowy, Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych:

a) udostępnienia energii elektrycznej,

b) udostępnienia dojazdu do przedmiotu najmu,

c) dostarczenia wody,

d) ogrzewanie lokalu, o którym mowa w § 1 Umowy.

e) sieci klimatyzacyjno-wentylacyjnej.

2. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonane będą według cen dostawców tych mediów dla Wynajmującego w sposób następujący:

a) koszty pobieranej energii elektrycznej ponosi Najemca  na podstawie wskazań licznika,

b) opłaty za wodę i odbiór ścieków ponosi Najemca na podstawie wskazań licznika,

c) opłaty za ogrzewanie Najemca ponosi w wysokości wyliczonej proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 4,14%  budynku wartości rachunku obciążającego Muzeum.

d) opłaty za wywóz nieczystości stałych płaci Najemca według odrębnej umowy zawartej z firmą zajmującą się wywozem nieczystości.

§10

1. Należności z tytułu czynszu i opłat Najemca uiszczać będzie miesięcznie  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie faktur VAT  na konto Miejskiego Domu Kultury w Turku w Banku Zachodnim WBK S.A  O/Turek, Nr konta: 53 1090 1229 0000 0000 2201 3573.

2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3. W razie zwłoki w uiszczaniu należności, Wynajmujący ma prawo naliczania za okres zwłoki odsetek ustawowych.

§11

Wynajmujący może umożliwić organizację imprez  przez Najemcę na warunkach określonych  przez Dyrektora Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku.

§12

1. Po zakończeniu stosunku najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.

2. Podstawę do ustalenia stanu, w jakim lokal został wydany Najemcy przez Wynajmującego stanowi protokół zdawczo – odbiorczy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3. Jeżeli Najemca ulepszył lokal w dodatkowe urządzenia za zgodą Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości, ustalonej komisyjnie w chwili zwrotu lub zażądać, aby Najemca usunął je przywracając lokal do stanu pierwotnego.

4. W przypadku nie przekazania lokalu Wynajmującemu, pomimo zakończenia stosunku najmu, Najemca zobowiązuje się do czasu faktycznego przekazania lokalu uiszczać Wynajmującemu odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w wysokości 200% czynszu, o którym mowa w § 8 ust. 1. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłat o których mowa w §9 ust. 2.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przed terminem przekazania lokalu (podpisanie umowy najmu)  Najemca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w wysokości miesięcznego czynszu brutto.

§13

Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi komisyjnie w terminie uzgodnionym przez strony przed upływem okresu wypowiedzenia.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi Najemca.

§16

Zmiany umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu), z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

§17

Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwe wg siedziby Wynajmującego.

§18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 

 

 

NAJEMCA                                                                                        WYNAJMUJĄCY

 

 

___________________                                                   ___________________

Załącznik do umowy najmu

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

 

Sporządzony w dniu ………………. 2013 r. do umowy  najmu

z dnia …………………………….. 2013 r. zawartej pomiędzy:

 Miejskim Domem Kultury w Turku – zwanym w treści umowy „Wynajmującym”

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zwanym w treści umowy „Najemcą”.

 

Wynajmujący  przekazuje, a Najemca przejmuje do używania pomieszczenie kawiarni będące przedmiotem najmu  przy ul. Plac Wojska Polskiego 1 w Turku.

 

Pomieszczenie kawiarni wraz z tarasem

Wyposażenie

Opis wyposażenia

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zlewozmywak

Bateria

Kosze na śmieci

  1 szt. Aluminium

1 szt. Chrom

1 szt. metalowy

 

Instalacja elektryczna

 

Gniazdka

Wyłączniki

Telefon/internet

 

  16 szt.

7 szt.

2 szt.

 

Instalacja grzejna

 

Grzejniki – kaloryfery

Klimatyzatory

klimatyzator

 

   

2 szt.

2 szt. Sieć muzealna

Sterowany pilotem indywidualny

Inne wyposażenie

 

Ściany i sufity

 

 

 

Rodzaj podłóg i posadzek

 

Drzwi

 

Okna

Bufet

 

Stoliki

krzesła

  Murowane gipsowane malowane na biało sufit podwieszany gipsowany malowany na biało

 

 

 

Płytki ceramiczne

 

Wewnątrz płytowe. Wejściowe PCV antywłamaniowe z zamkami

Szkło bezpieczne

Wykonany z płyty meblowej posiadający szuflady półki i szafki

 

5 szt. Z płyty na metalowej stopie

20 szt. Sklejka na metalowym stelażu.

Inne urządzenia

Ciepła woda

Zimna woda

 Jest

jest

taras

 

Marmurowy z donicami na który prowadzą oszklone drzwi przesuwne 2 sztuki z własnym oświetleniem i siecią 230v. Posadzka z płyt marmurowych z gresem w formie spoin. 

 

 

S a n i t a r i a t y

  1. 1.      WC męskie

Wyposażenie

Opis wyposażenia

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Umywalka

Bateria umywalkowa

Muszla klozetowa

pisuar

Deska sedesowa

Spłuczka

Automat do mydła

Uchwyty na papier toaletowy

Uchwyty na ręczniki papierowe

Kosze na śmieci

Lustro

Oświetlenie

 

Drzwi

 

 

 

  2 szt. Ceramika biała

2 szt. Chrom

1 szt. Stojąca biała ceramika

1 szt. Biała ceramika

1 szt. Plastik/  biała

1 szt. Ceramika biała

1 szt. Plastik biały

1 szt. Plastik biały

1 szt. Plastik biały

1 szt. Plastik szare

1 szt.

2 plafony i dwie jarzeniówki naścienne

1 szt. Płycinowe z klamką i zamkiem

1 szt. Drewniane oszklone szkłem mlecznym z klamką i zamkiem

Wewnątrz kabina segmentowa

 

Instalacja elektryczna

 

Gniazdka

Wyłączniki

 

  1 szt.

1 szt.

 

 

 

 

 

 

  1. 2.      WC Damskie i niepełnosprawnych

Wyposażenie

Opis wyposażenia

Instalacja wodno-kanalizacyjna  

Umywalka

Bateria umywalkowa

Muszla klozetowa

Deska sedesowa

Spłuczka

Automat do mydła

Uchwyty na papier toaletowy

Uchwyty na ręczniki papierowe

Kosze na śmieci

Lustro

 

Oświetlenie

 

Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

Drzwi

 3 szt. Ceramika biała3 szt. Baterie chrom1 szt. Ceramika biała

1 szt. Plastik/biała

1 szt. Stojąca biała ceramika

1 szt. Plastik biały

1 szt. Plastik/ biały

1 szt. Plastik biały

2 szt. Plastik

1 szt.

 

2 plafony sufitowe, 1 szt. naścienna jarzeniowe

Automatyczne oświetlenie, uchwyty pomocnicze, instalacja powiadamiająca

1 szt. Płycinowe z klamką i zamkiem

1 szt. Drewniane oszklone szkłem mlecznym z klamką i zamkiem

Instalacja elektryczna Gniazdka

Wyłączniki

 

 1 szt.1 szt.

 

Podpis Najemcy                                                        Podpis Wynajmującego

 

_______________________                                      __________________________