Sylwestrowy konkurs butelkowy

Regulamin

Sylwestrowego Konkursu Butelkowego 2018/2019

 1. Organizatorami Konkursu są:

Urząd Miejski w Turku i Miejski Dom Kultury w Turku

 1. Operatorem Konkursu jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku

 1. Uczestnictwo w Konkursie:

1) Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,  i które w czasie jego trwania tj. 31 grudnia 2018 r.  od godz. 23.00 do 1 stycznia 2019 r. do godz. 2:00), wrzuciły szklane butelki po napojach – zawierające w środku kartki z danymi (imię, nazwisko,               nr telefonu) do specjalnie w tym celu przygotowanych kontenerów, ustawionych wokół Placu Wojska Polskiego.

2) Z konkursu wyłączeni są pracownicy  Urzędu Miejskiego, Miejskiego Domu Kultury  oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku.

 1. Cel konkursu:

Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie potłuczonego szkła w miejscu zabawy.

 1. Czas trwania konkursu:

Od dnia 31 grudnia 2018 r. od godz. 23:00  do  1 stycznia 2019 r. do godz. 2.00.

 1. Komisja Konkursowa:

1) Konkurs i losowanie przeprowadzi Komisja Konkursowa.

2) W skład Komisji Konkursowej wejdzie przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Miejskiego Domu Kultury i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 1. Nagrody:

1) Nagrodami losowanymi w Konkursie będą nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów,  sponsorów  oraz  Operatora Konkursu.

 1. Postanowienia końcowe:

1) Regulamin znajduje się na stronie: www.miastoturek.pl;  www.mdk.turek.pl;

2) Informacje o konkursie można uzyskać w Miejskim Domu Kultury (tel (63) 280 00 20.

3) Organizatorzy nie odpowiadają za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach i nie będą dokonywać weryfikacji tych danych.

4) Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Przekazanie swoich danych osobowych traktowane jest jako przesłanie zgłoszenia i jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

5) Komisyjne losowanie nagród odbędzie się  2 stycznia 2019 na placu Operatora.

6) Wręczenie   nagród odbędzie  w Sali im.  Solidarności w Urzędzie Miejskim (II Piętro).         O  terminie ich wręczenia osoby wylosowane zostaną poinformowane indywidualnymi zaproszeniami po odbiór nagrody.

 1. Ochrona Danych Osobowych:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury  w Turku, ul. T. Kościuszki 13.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w konkursie i wręczenia wylosowanej nagrody.

2. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez deklarację wzięcia udziału konkursie, w ten sposób, że wrzuca Pani/Pan kartkę ze swoimi danymi osobowymi do szklanej butelki, a tę do specjalnie w tym celu przygotowanych kontenerów.

3. Odbiorcy danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe laureatów konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz ich wizerunek mogą zostać upublicznione na stronie www.miastoturek.pl; www.pgkim-turek.pl ; www.mdk.turek.pl ;

4. Okres przechowywania danych

Kartki z imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu,  które zostaną wylosowane, i te które nie zostaną wylosowane będą zutylizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, niezwłocznie po zakończeniu losowania nagród i sporządzeniu protokołu.

Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu zawierający imiona, nazwiska i adresy wylosowanych osób będzie przechowywany w Miejskim Domu Kultury w Turku przez okres wynikający z przepisów prawa.

5. Przysługujące  uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem konkursu przysługuje Pani/Panu:

* prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymywania ich kopii,

* prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

* prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć lub ograniczyć możliwość skorzystania z tego prawa,

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Brak podania danych wyklucza Panią/Pana z „Sylwestrowego Konkursu Butelkowego”.

7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected]

 

Według Ministerstwa Cyfryzacji, przetwarzania danych osobowych na cele przeprowadzenia konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

„Administrator danych organizując konkurs, będący przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i nast., może przetwarzać dane osobowe uczestnika konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, m.in. w celu: organizacji konkursów, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych.”

 

 

 

 


Dodaj swój komentarz