Konkurs na najpiękniejszą marzannę

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Turku.

2.    Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich szkół  i placówek biorących udział w Festiwalu Szkolnym PLAMA.

Kategorie wiekowe:

Klasy I-III SP

Klasy IV-VI SP

GIMNAZJUM i SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

3.   Jedna szkoła lub placówka wychowawcza może dostarczyć tylko jedną Marzannę .

4.   W konkursie biorą udział tylko prace zbiorowe wykonane przez  max. jedną klasę.

II. ZASADY KONKURSU

1.    Celem Konkursu jest wybór najoryginalniejszej Marzanny. Prace konkursowe powinny  być przygotowane w formie kukły o wysokości minimalnej1,5 metra  , maksymalnej2 metrów (sama kukła).

2.    Każda przyniesiona Marzanna musi posiadać nazwę, opis jej cech charakterystycznych oraz sposobu wykonania.

Praca zbiorowa winna zostać (trwale) podpisana, z podaniem liczby osób wykonujących ją,  tel. kontaktowego oraz nazwą placówki jaką reprezentuje.

-Liczba osób wykonujących Marzannę

-Klasa

-Szkoła

– Tel. kontaktowy

3.  Ocenie podlegają prace, które zostaną dostarczone do dn.12.03.2012 r ( poniedziałek) do Miejskiego Domu Kultury w Turku.

4.    Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy do prezentacji w mediach i materiałach archiwalnych MDK.

5.    Wszystkie prace konkursowe można będzie oglądać  podczas Festiwalu Szkolnego PLAMA.

6.   Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

7.  Wszystkie prace należy odebrać po skończonym festiwalu.

8.  W przypadku nie zgłoszenia się autorów po odbiór pracy w terminie jednego tygodnia od dnia 16.03.2012r. praca konkursowa staje się własnością organizatora.

III. NAGRODY

1.    Autorzy nagrodzonych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe.

2.    Wręczenie nagród odbędzie się dn. 16 marca w trakcie Festiwalu Szkolnego PLAMA.

3.   Nagrody otrzymują autorzy prac, dla szkoły lub placówki wychowawczej przewidziane są dyplomy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w Miejskim Domu Kultury.
2.   Dokonując zgłoszenia do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3.    Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród.
4.    Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Cieślak, tel.280 00 25 .


Dodaj swój komentarz