XI Turniej Recytatorski „Słowo za Słowo”

Date:
Time:

XI Turniej Recytatorski  Słowo za słowo i OKR

Głównym celem Turnieju jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży i dorosłych.

 

1.

Turniej jest imprezą dwuetapową adresowaną do mieszkańców powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego

I tureckiego.

Eliminacje Powiatowe odbędą się w dniu 2 marca 2017 roku w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Turku, ul. Kościuszki 13, Turek.

Kategoria szkół gimnazjalnych o godz. 13.00

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych i dorośli o godz. 16.00

Osoba do kontaktu : Sylwia Przybylska, MDK Turek, Tel. 63 280 00 20 / 25

 

Eliminacje międzypowiatowe  XI Turnieju Recytatorskiego  Słowo za słowo i OkR odbędą  się 13.03.2017r. gimnazjaliści godz. 10:00 MDK Słupca Traugutta 5

14.03.2017r. szkoły ponadgimnazjalne godz. 10:00 MDK Słupca  Traugutta  5

 

2. Zasady prezentacji:

 

Konkurs Recytatorski: uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas prezentacji do10 minut (gimnazjaliści -do 8 minut).

A. Wywiedzione ze słowa: repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki,        collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas prezentacji do 7 min. .

B.Teatr Jednego Aktora: uczestnik przygotowuje spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki; czas prezentacji do 30 min. .

C. Konkurs Poezji Śpiewanej: uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane (uczestnik może wykonywać trzeci utwór śpiewany z tekstem własnym) i 1 recytowany; łączny czas prezentacji do 10 min.

Wykonawca jest solistą, do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół (do 3 osób) bądź półplayback.

Prezentowanie utworu znanego dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy uczestnik opracował własną, nową interpretację.

       Uczestnicy Turnieju nie przedstawiają prezentacji z lat ubiegłych.

3.    Kryteria oceny – ogólne:

–  dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych     uczestnika);  

–  interpretacja utworów (także zasadność doboru pozasłownych środków wyrazu);                   ;

–  kultura słowa;

–  ogólny wyraz artystyczny.

 

Laureaci Turnieju w kategorii gimnazjalistów zostaną zaproszeni do udziału w Wielkopolskim Konkursie Recytatorskim i Plastycznym dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Wierszydełko” (M-GOKwŚlesinie

Laureaci Turnieju w kategorii: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i dorośli zostaną zakwalifi­kowani do eliminacji wojewódzkich 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. –

4. Wszyscy uczestnicy spotkania finałowego otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez organizatora,
5. Werdykty komisji artystycznych obu etapów Turnieju są ostateczne. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

 

Karta zgłoszenia

XI Turniej Recytatorski „Słowo za słowo”

Imię i nazwisko uczestnika________________________________________________________

Nazwa i adres instytucji delegującej / uczestnika*_____________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Adres e-mail lub telefon kontaktowy opiekuna / uczestnika*

___________________________________________________________________________

1.Tytuł utworu———————————————————————————————————————–

2 Autor———————————————————————————————————————————-___

1. Tytuł utworu —————————————————————————————————————————————–

2. Autor ————————————————————————————————————————————————–

 

 

Imię i nazwisko instruktora________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

 

miejscowość i data                         podpis uczestnika lub pieczątka instytucji delegującej

 

*niepotrzebne skreślić