kino3d

Cele projektu

Realizacja projektu ma bardzo duA?e znaczenie zarA?wno dla Beneficjenta, ktA?rym jest Miejski Dom Kultury w Turku, jak i dla caA�ej spoA�ecznoA�ci lokalnej, poniewaA? w istotny sposA?b przyczyni siA� do zwiA�kszenia dostA�pnoA�ci mieszkaA�cA?w regionu do dA?br i usA�ug kultury.

A�W wyniku realizacji projektu Dom Kultury zamierza:

  • A�rozwiA�zaA� problemy kina a�zTURa�? zwiA�zane m.in. z trudnoA�ciami w pozyskaniu kopii od dystrybutorA?w, niskA� frekwencjA�, niskimi przychodami, ktA?re w konsekwencji mogA�yby porowadziA� do zamkniA�cia placA?wki ( cel ekonomiczny),
  • A�dA�ugofalowA� poprawA� warunkA?w funkcjonowania kina,
  • A�zwiA�kszyA� konkurencyjnoA�A� kina poprzez rozszerzenie i podniesienie jakoA�ci oferty oraz zwiA�kszenie standardu obiektu,
  • A�zniwelowaA� rA?A?nice w dostA�pie do produktA?w kultury pomiA�dzy mieszkaA�cami Turku i okolic a wiA�kszymi oA�rodkami miejskimi,
  • A�aktywizowaA� A?ycie kulturalne lokalnej spoA�ecznoA�ci,
  • A�rozszerzyA� zasiA�g oddziaA�ywania kina a�� zwiA�kszyA� liczbA� osA?b korzystajA�cych z usA�ug placA?wki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI