23. FINAA? WOAsP

Szanowni PaA�stwo,

Informujemy PaA�stwa, A?e podobnie jak w latach ubiegA�ych,

rA?wnieA? w roku 2015 nasze miasto przyA�A�czyA�o siA� do organizacji

23. FINAA?U

A�WIELKIEJ ORKIESTRY AsWIA�TECZNEJ POMOCY,

ktA?ry odbA�dzie siA� 11 stycznia.

A�Asrodki pieniA�A?ne zbieramy

a�zDla podtrzymania wysokich standardA?w leczenia dzieci na oddziaA�ach pediatrycznych iA� onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorA?wa�?.A�

A�

Sztab 23. FinaA�u mieA�ci siA� jak dotychczas w Miejskim Domu Kultury

w Turku, ul. T. KoA�ciuszki 13.

W dniu 11 stycznia czynny bA�dzie od godz. 10.00.

Uprzejmie prosimy o przychylnoA�A� oraz pomoc w realizacji tego przedsiA�wziA�cia i rozpropagowanie idei W.O.As.P w PaA�stwa A�rodowisku.

Zwracamy siA� do PaA�stwa z proA�bA� o ofiarowanie przedmiotA?w na licytacjA� A�ktA?re moA?na przynosiA� do MDK.

MoA?na teA? dokonaA� A�wpA�aty w Sztabie lub bezpoA�rednio na konto

Fundacji Wielkiej Orkiestry AswiA�tecznej Pomocy:

BANK PEKAO S.A. VIII/OA� W-wa

Nr 30 1240 1053 1111 0010 5995 9376

Serdecznie zapraszamy i dziA�kujemy za A?yczliwoA�A� i okazane serce.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Z wyrazami przyjaA?ni

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� W imieniu SztabuA� 23. FinaA�u

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoA?ena Cesarz

A�

18 grudnia , 2014

Dodaj swój komentarz